3 నెలల్లో బ్యాంకు /ఇన్సూరెన్సు /ఫైనాన్స్  కంపెనీలలో ఉద్యోగం ! ఎలా సాధ్యమో ఇప్పుడే తెలుసుకోండి. ఇప్పుడే కాల్ చేయండి మా 'కెరీర్ హెల్ప్ లైన్'  9246191318

We offer a 'Government recognised Diploma' + Bio-data preparation + Soft & Communications skills + Mock Interviews= A promising CAREER in Banks &BFSI segment

 

Legendary Combination of Faculty

Legendary combination of faculty

Our Faculty Our Strength

The Best Faculty, The Best Material, and The Best Online Exams

Institution of Banking & Finance

COURSES OFFERED
IBPS-Clerks/POs IBPS-RRB-Clerks/POs
SBI-Clerks/POs RBI-Group-A/B officers
LIC/GIC/Insurance IBPS/SSC-Combo
RRB-Non Technical Quantitative Aptitude Crash Course
Current Affairs/Banking&Finance Crash Daily Test+Explanations Package
Marketing for IBPS(SO)-Crash Course Pure Maths +GK Combo for SSC
JAIIB CAIIB
Certified Financial Planner (CFP) NCFM Cerifications
IIBF Certifications Diploma in Banking &Finance (DBF)
Bank Promotion Tests Free Career Counseling and Mentoring

 

  • The BEST and UNBEATABLE Combination of faculty
  • Faculty of Sri Maheswari CCE is diverse in Knowledge and Scholarly in teaching
  • Unique blend of Teaching,Training,Coaching&Mentoring, for optimizing student strengths
  • Unlike other institutes All subjects of IBPS are taught daily
  • Daily Current Affairs and Banking classes that no other institute can emulate
  • Rigorous exam support services  both in offline & online mode
Career Connect Learning Vault